10 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 (Odd one out)

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 7 Thời gian : 10 phút baotungtung Lượt thi : 16

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
10:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


 Odd one out

1. A. finish     B. difficult     C. different     D. boring

2. A. at          B. with         C. fix             D. for

3. A. English   B. Science    C. Art            D. July

4. A. Short     B. drink        C. chat          D. listen

5. A. often     B. never        C. hard          D. sometime

6. A. plant     B. car            C. fish           D. Bike

7. A. Alan      B. Susan        C. Peter        D. monkey

8. A. She       B. Her            C. His           D.My

9. A. Listen    B. Year           C. month     D. Day

10. A. boy     B. girl             C.player       D. slayer     

Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nhatminhtl 9 / 10 2017-01-11 20:45:43
1 letangphuquy 9 / 10 2017-02-01 19:41:27
2 linh2k4 8 / 10 2017-03-17 12:24:41
2 nguyenthithuhien 8 / 10 2017-03-17 20:16:52
3 baotungtung 7 / 10 2017-01-07 19:32:29
4 hothingocnhu7777 3 / 10 2017-01-24 14:41:05
10:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời