Đề thi THPT Quốc Gia 2016 - Môn Tiếng Anh

Chuyên mục : Thi Quốc Gia Thời gian : 90 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 4

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
90:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


ĐÁP ÁN PHẦN VIẾT

Chuyển đổi câu (0,5 điểm: 0,1 điểm/câu)

Câu 1: He now wishes (that) he had/he’d taken the doctor’s advice.

Câu 2: Peter apologised/apologized (to the/his teacher) for not doing the/his homework. hoặc Peter apologised/apologized (to the/his teacher) for not having done the/his homework.

Câu 3: He can’t have attended the Conference on Wildlife Protection yesterday.

Câu 4: Had she not been seriously ill, she would/could/might have passed the exam. hoặc Had she not been seriously ill, she would not/wouldn’t/could not/couldn’t/ might not/mightn’t have failed (in) the exam.

Câu 5: Ms Betty prides herself on her singing.

hoặc Ms Betty prides herself on her being a good singer.

hoặc Ms Betty prides herself on her ability to sing.

Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nhinhichelsea 20 / 64 2017-02-14 21:10:54
90:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời