10 câu trắc nghiệm vui, lớp 7.

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 7 Thời gian : 5 phút nhatminhtl Lượt thi : 18

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
5:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


1 : There are ................. students in the classroom.

A. a          B. an          C. some          D. any

2 : A.................... writes for a newspaper.

A. teacher       B. journalist         C. farmer      D. doctor

3 : Schools in Vietnam are different ..................... schools in the USA.

A. in         B. from           C. for          D. at

4 : What time does Hanh ................. history class ?

A. have         B. has        C. do         D. does

5 : My father is the ..................... in my family.

A. tall          B. taller         C. tallest        D. most tall

6 : Is Lan ..................... Math now ?

A.  tudy          B. studys         C. studies         D. studying

7 : Those students read and study ..................... the same time.

A. at       B. in        C. on        D. of

8 : They meet friends and ..................... fun at recess.

A. have          B. do          C. play         D. take

9 : Ba draws very well. He ............... an artist one day.

A. is          B – will is      C. will be         D. be.

10 : We learn how things work in ................... class .

A. Physics         B. Math        C. Biology         D. Arts.

Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 giangnguyen 10 / 10 2017-02-05 22:26:18
2 letangphuquy 9 / 10 2017-02-01 19:37:21
3 baochaulf 7 / 10 2017-06-23 22:49:12
4 linh2k4 5 / 10 2017-03-17 12:22:01
5 01256248096 4 / 10 2017-01-15 21:13:40
5 hothingocnhu7777 4 / 10 2017-01-24 14:31:37
5:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời